Standardy Domu - Klubu

STANDARDY DOMU-KLUBU

OPARTEGO NA MODELU „FOUNTAIN HOUSE”

CZŁONKOSTWO

1. Przynależność jest dobrowolna i bez ograniczenia w czasie.

 

2. Każdy Dom-Klub zatwierdza swoich nowych członków. Członkiem Domu-Klubu może zostać każda osoba, u której stwierdzono chorobę psychiczną, z wyjątkiem osób, które aktualnie stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa klubowej społeczności.

 

3. Członkowie sami wybierają sposób korzystania z Domu-Klubu i współpracują z tymi osobami spośród personelu, które im odpowiadają. Nie zawiera się porozumień, kontraktów, nie ustala reguł, które by miały na celu narzucenie sposobu uczestnictwa w Klubie.

 

4. Wszyscy członkowie, niezależnie od postawionych im diagnoz i poziomu ich funkcjonowania, mają równy dostęp do wszystkich aktywności klubowych.

 

5. Członkowie dobrowolnie uczestniczą w pisemnym dokumentowaniu swojej aktywności. Wszystkie te raporty są podpisywane zarówno przez członków, jak i personel.

 

6. Po nieobecności, niezależnie od czasu jej trwania, wszyscy członkowie mają prawo do niezwłocznego ponownego wstępu do społeczności Domu-Klubu, o ile ich powrót nie stwarza zagrożenia dla jego społeczności.

 

7. Dom-Klub aktywnie kontaktuje się z członkami, którzy przestali przychodzić do klubu, izolują się lub są powtórnie hospitalizowani.

RELACJE

8. Wszystkie zebrania Domu-Klubu są otwarte zarówno dla członków, jak i dla personelu. Nie ma formalnych zebrań tylko dla członków, czy tylko dla personelu, w czasie których dyskutuje się program lub sprawy dotyczące członków.

 

9. Liczba personelu jest uzależniona od liczby członków. Personel Domu-Klubu powinien być wystarczająco liczny, aby aktywizować i wspierać członków, jednak liczba personelu powinna być na tyle ograniczona, by bez zaangażowania ze strony członków, personel nie był w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków.

 

10. Personel Domu-Klubu pełni niewyspecjalizowane funkcje i w razie potrzeby potrafi wykonać różne zadania. Wszyscy zatrudnieni zaangażowani są w różne aspekty działalności Domu-Klubu: w pracę, sytuację mieszkaniową członków, w program wieczorny, weekendowy i wakacyjny oraz w aktywność w sekcjach. Pracownicy nie dzielą swojego czasu pomiędzy obowiązki związane z zatrudnieniem w Domu-Klubie a inną pracę.

 

11. Odpowiedzialność za funkcjonowanie Domu-Klubu spoczywa na członkach i na personelu. Ostateczna odpowiedzialność należy do dyrektora. Najważniejszym zadaniem jest zaangażowanie członków i personelu we wszystkie dziedziny działalności Klubu.

MIEJSCE

12. Dom-Klub jest niezależną instytucją, posiadającą własną nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail i telefon.

 

13. Każdy Dom-Klub ma swoją własną siedzibę. Jest on położony niezależnie od centrów medycznych i innych instytucji realizujących swoje programy. Zadaniem Domu-Klubu jest organizowanie przebiegu dnia ukierunkowanego na pracę. Jednocześnie Dom-Klub musi być atrakcyjny dla swoich członków i być odpowiednio duży. Sposób jego funkcjonowania ma wyrażać szacunek wzajemny do siebie i podkreślać godność każdego członka.

 

14. Wszystkie pomieszczenia Domu-Klubu są dostępne zarówno dla członków, jak i personelu. Nie ma pomieszczeń tylko dla personelu lub tylko dla członków.

CODZIENNY PRZEBIEG PRAC W DOMU-KLUBIE

15. W codziennych pracach w Domu-Klubie biorą udział zarówno członkowie, jak i personel, wspólnie wykonując obowiązki. Angażując członków w te zadania, Dom-Klub kładzie szczególny nacisk na mocne strony, talenty i zdolności swych członków; przebieg dnia w Domu-Klubie nie naśladuje leczenia w szpitalach, programów leczenia dziennego, czy programu terapeutycznego.

 

16. Prace w Domu-Klubie są wykonywane tylko na rzecz Klubu i mają na celu realizowanie jego działalności i podnoszenie jego poziomu. W Domu-Klubie nie jest przyjmowana żadna płatna praca, stała lub zlecona, czy to przez osoby prywatne, czy też firmy. Członkowie nie są opłacani za żadne wykonywane czynności w Domu-Klubie ani nie ma też innego, sztucznego systemu wynagrodzeń.

 

17. Dom-Klub jest otwarty przynajmniej pięć dni w tygodniu. Dzień pracy w Domu-Klubie jest zgodny z normalnymi godzinami pracy.

 

18. Działalność Domu-Klubu jest zorganizowana w jednej lub więcej sekcjach/oddziałach. Każda z sekcji składa się z wystarczającej liczby personelu i członków oraz ma na celu wykonywanie takiej ilości sensownej pracy, aby zaangażować członków sekcji w codzienne funkcjonowanie Domu-Klubu. Celem spotkań sekcji jest zarówno pogłębianie relacji międzyludzkich, jak i organizowanie oraz planowanie dnia pracy.

 

19. Wszystkie prace w Domu-Klubie mają na celu przywrócenie członkom poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa, a także poczucia sensu pracy. Te codzienne domowe prace nie mają na celu przygotowania członków do konkretnego zawodu.

 

20. Członkowie mogą uczestniczyć we wszystkich pracach Domu-Klubu włączając w to administrację, prowadzenie badań, przyjmowanie nowych członków i ich wprowadzenie do Domu-Klubu, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi członkami, zatrudnianie nowych pracowników i szkolenie, ocenę personelu i efektywności Domu-Klubu, doradztwo i kontakty z mediami.

ZATRUDNIENIE

21. Dom-Klub umożliwia członkom powrót do płatnej pracy poprzez tak zwane zatrudnienie przejściowe, zatrudnienie wspierane i zatrudnienie niezależne. Natomiast Dom-Klub nie zatrudnia ich w ramach samego klubu i nie organizuje warsztatów pracy czy pracy chronionej.

 

Zatrudnienie przejściowe

 

22. Dom-Klub ma własny program Zatrudnienia Przejściowego, który zapewnia jego członkom możliwość pracy w usługach i produkcji. Cechą charakteryzującą ten program jest zapewnienie zastępstwa we wszystkich miejscach Zatrudnienia Przejściowego przez Dom-Klub w razie nieobecności pracujących tam członków. Program Zatrudnienia Przejściowego oparty jest na następujących zasadach:

 

a) chęć pracy jest najważniejszym czynnikiem określającym sposobność otrzymania pracy,
b) sposobność otrzymania pracy będzie kontynuowana bez względu na sukces lub niepowodzenia w poprzednich miejscach pracy,
c) praca odbywa się w miejscu zatrudnienia,
d) członkowie otrzymują bezpośrednio od pracodawcy odpowiednie wynagrodzenie i jest ono nie niższe od minimalnego,
e) Zatrudnienie Przejściowe jest wybierane spośród wielu możliwości na rynku pracy,
f) odbywa się ono w niepełnym wymiarze godzin, zwykle od 15 do 20 godzin tygodniowo i przez okres od 6 do 9 miesięcy,
g) za wybór i przygotowanie członków do Zatrudnienia Przejściowego odpowiedzialny jest Dom-Klub, a nie pracodawca,
h) członkowie Domu-Klubu wspólnie z personelem przygotowują sprawozdania dotyczące zatrudnienia przejściowego - przeznaczone dla odpowiednich zainteresowanych,
i) wybór miejsca pracy w Zatrudnieniu Przejściowym należy do personelu i członków, a nie do „specjalistów Zatrudnienia Przejściowego”,
j) w ramach samego Domu-Klubu nie organizuje się miejsc pracy Zatrudnienia Przejściowego. Miejsca Zatrudnienia Przejściowego muszą znajdować się poza Domem-Klubem i spełniać wszystkie powyższe zasady.

 

Zatrudnienie Wspierane i Zatrudnienie Niezależne

 

23. Dom-Klub pomaga i wspiera członków w otrzymaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a także w rozwijaniu umiejętności zawodowych prowadzących do awansu.

 

24. Osoby zatrudnione na pełnym etacie na otwartym rynku pracy utrzymują prawo do pomocy ze strony Domu-Klubu. Pomoc ta dotyczy między innymi obrony uprawnień, spraw mieszkaniowych, znajdowania odpowiedniej opieki medycznej, porad prawnych, finansowych i osobistych. Członkowie utrzymują prawo do uczestnictwa w wieczornych i weekendowych programach Klubu.

EDUKACJA

25. Dom-Klub popiera zawodowe i edukacyjne cele członków poprzez pomoc członkom w korzystaniu z możliwych ofert edukacyjnych dla dorosłych w regionie. Dodatkowo Dom-Klub prowadzi wewnętrzne szkolenia, które są prowadzone dzięki umiejętnościom członków.

FUNKCJONOWANIE DOMU-KLUBU

26. Siedziba zajmowana przez Dom-Klub jest tak usytuowana, aby łatwy był dostęp do komunikacji publicznej, zarówno by dojechać do Domu-Klubu i z powrotem, jak i do miejsc pracy przejściowej. W przypadku utrudnionego dostępu do publicznych środków komunikacji, Dom-Klub zapewnia inną formę transportu.

 

27. Członkowie wraz z personelem wspierają pozostałych członków. Ta wspierająca działalność Domu-Klubu jest skoncentrowana wokół pracy w sekcjach. Obejmuje ona między innymi: pomoc w korzystaniu ze swoich uprawnień, pomoc w problemach mieszkaniowych, rzecznictwo (advocacy) w zakresie praw obywatelskich i socjalnych, a także pomoc w uzyskaniu w razie potrzeby odpowiednich świadczeń medycznych, psychologicznych, farmakologicznych czy dotyczących uzależnień w lokalnym środowisku.

 

28. Dom-Klub jest zobowiązany do działań na rzecz zapewnienia swoim członkom bezpiecznych, odpowiednich i niedrogich mieszkań. Dom-Klub ma możliwość zapewnienia członkom mieszkań spełniających powyższe kryteria, a jeżeli jest to niemożliwe Dom-Klub przygotowuje swój własny program mieszkaniowy. Zasady tego programu są następujące:

 

a) personel i członkowie przygotowują program wspólnie,
b) członkowie korzystają z jego możliwości dobrowolnie,
c) członkowie wybierają sami mieszkanie i swoich współlokatorów,
d) zasady i sposoby postępowania są wypracowane przez każdy Dom-Klub w zgodzie z przyjętymi tam zasadami życia społeczności klubowej,
e) poziom wsparcia zależy (wzrasta i maleje) w zależności od zmieniających się potrzeb członków,
f) członkowie i personel aktywnie dbają o to, by członkowie utrzymywali swoje mieszkania, szczególnie w okresie ich pobytów w szpitalu.

 

29. Obiektywna ocena działalności Domu-Klubu jest prowadzona w sposób regularny przez sam klub w oparciu o ogólnie przyjęte zasady.

 

30. Dyrektor Domu-Klubu, personel, członkowie i inne związane z Domem-Klubem osoby uczestniczą w trzytygodniowym programie szkoleniowym dotyczącym modelu „Fountain House”. Szkolenia takie przeprowadzane są w specjalnie do tego celu zatwierdzonych ośrodkach szkoleniowych.

 

31. Klub ma swój wieczorny i weekendowy program rekreacyjny. Święta są obchodzone w ich prawdziwym terminie.

FINANSOWANIE, ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA

32. Dom-Klub ma niezależny zarząd lub, jeśli jest afiliowany przy sponsorującej go instytucji, ma oddzielną radę doradczą/nadzorczą. W skład tej rady wchodzą znaczące osoby związane z różnymi środowiskami. Celem takiego składu jest zapewnienie Domowi-Klubowi: pomocy w obszarze prawa, podatków i ustawodawstwa, wsparcia ze strony środowisk konsumentów i lokalnego otoczenia oraz rzecznictwa dotyczącego Domu-Klubu.

33. Dom-Klub ma swój niezależny, własny budżet. Jest on zatwierdzony przez zarząd lub radę nadzorczą przed rozpoczęciem roku, a następnie regularnie sprawdzany.

34. Zarobki personelu są podobne do zarobków na porównywalnych stanowiskach w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.

35. Dom-Klub ma poparcie odpowiednich władz. Posiada wymagane zgody i zatwierdzenia. Dom-Klub współpracuje z osobami i organizacjami, które mogą zwiększyć jego efektywność w szerszej społeczności.

36. Dom-Klub organizuje otwarte dyskusje i ma wypracowane sposoby, które umożliwiają członkom i personelowi aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania, polityki i kierunków rozwoju Domu-Klubu.

______________________________

Copyright © 2001, 2002 International Center for Clubhouse Development
425th West Street, New York 10036
Telephone 212-582-0343, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.iccd.org
Tłumaczenie: Anna Serafin (przy współpracy zespołu)
Tłumaczenie aktualizacji: Anna Patkowska i Kaja Dwulat (przy współpracy zespołu)