Dołącz do Nas

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ,

CZYLI ZASADY OTRZYMANIA STATUSU CZŁONKA

KIELECKIEGO DOMU POD FONTANNĄ

1. Zgodnie ze Standardami Domu-Klubu opartego na modelu „Fountain House” gościem, kandydatem do członkostwa i w końcu członkiem Kieleckiego Domu pod Fontanną może zostać każda pełnoletnia osoba, u której stwierdzono chorobę psychiczną, z wyjątkiem osób, które aktualnie stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa klubowej społeczności. Członkostwo jest dobrowolne i bez ograniczenia w czasie.

2. W czasie pierwszej wizyty w Kieleckim Domu pod Fontanną osoba na statusie gościa ogólnie zapoznaje z funkcjonowaniem i zasadami obowiązującymi w Domu, warunkami, jakie trzeba spełnić, aby zostać członkiem KDpF. Gość otrzymuje także druk zaświadczenia – opinii lekarskiej o braku przeciwskazań do uczestnictwa w działalności Domu – Klubu. Druk, opracowany w KDpF, powinien zostać podpisany przez lekarza prowadzącego – psychiatrę.

3. W czasie drugiej wizyty w KDpF osoba na statusie gościa ma dostarczyć do Domu – Klubu dokument, o którym mowa w punkcie 2. Wtedy gościowi przydzielany jest opiekun spośród członków KDpF, który ma za zadnie szczegółowo wprowadzić nową osobę w prace Domu – Klubu, zapoznać go z obowiązującymi dokumentami i regulaminem KDpF.

Uwaga: Brak powyższego zaświadczenia uniemożliwia otrzymanie statusu członka KDpF.

4. Podczas pierwszego spotkania gościa z opiekunem uzupełniona zostaje Karta Gościa KDpF, w której m.in. ustala się okres orientacji gościa (min. 2 tygodnie) oraz plan orientacji w pracach wybranych przez gościa sekcji zadaniowych. Przy wyborze sekcji należy uwzględnić zainteresowania osoby, chcącej przystąpić do KDpF.

5. Najpóźniej po miesięcznym okresie orientacji następuje spotkanie gościa, opiekuna oraz pracownika KDpF, na którym zapada decyzja o pozostaniu lub opuszczeniu Domu – Klubu przez nową osobę. W przypadku podjęcia decyzji o pozostaniu nowej osoby w KDpF, otrzymuje ona status kandydata do członkostwa. Podczas tego spotkania nowa osoba wraz z opiekunem oraz pracownikiem KDpF wypełnia:

  • Metryczkę Beneficjenta Ostatecznego (dane osobowe wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych),
  • Deklarację na członka KDpF
  • Ew. inne dokumenty, niezbędne do celów projektowych

Uwaga: Okres kandydowania nie może być krótszy niż 3 miesiące.

6. Kolejny etap to wstępna decyzja kandydata o ubieganie się o status Członka KDpF. W tym celu kandydat składa pisemny wniosek do Zebrania Członkowskiego o przyjęcie w poczet Członków KDpF.

7. Na Zebraniu Członkowskim prowadzący zebranie przedstawia wniosek kandydata, dając mu możliwość dodatkowego uzasadnienia, a następnie koordynatorzy sekcji i wszyscy członkowie dokonują oceny kandydata i poprzez głosowanie. Zebranie podejmuje decyzję o przyjęciu (lub odrzuceniu) kandydata w poczet Członków.

8. Jeżeli ocena kandydata jest niejednoznaczna lub wymagane są dodatkowe wyjaśnienia Zebranie Członkowskie może odroczyć decyzję do następnego zebrania.

9. Decyzja Zebrania Członkowskiego jest ostateczna.

Zasady otrzymania statusu członka Kieleckiego Domu pod Fontanną z późniejszymi zmianami w dn. 01.04.2011r.

 

NIE WAHAJ SIĘ - ZOSTAŃ CZŁONKIEM
KIELECKIEGO DOMU POD FONTANNĄ!!!